Reglament

 
El reglament de Realiter va ser elaborat pels participants a la V Reunió de la Xarxa Panllatina de Terminologia (Realiter), que va tenir lloc a Niça el 28 i 29 de juny de 1996, i va ser legalitzat a Río de Janeiro el 2 de juny de 2006. Aquests participants :

 • d’acord amb els treballs duts a terme per aquesta Xarxa des de la seva creació a París, el desembre de 1993 ;
 • sobre la base del document preparatori d’aquest reglament, “Xarxa Panllatina de Terminologia – Elements de reflexió per a la redacció dels seus textos fonamentals”, presentat durant el transcurs de la III Reunió de coordinació celebrada a Lisboa, del 27 al 29 d’abril de 1995, i dels debats que se n’han derivat ;
 • tenint en compte les modificacions realitzades a la versió preliminar d’aquest reglament pels participants a la IV Reunió de coordinació de la Xarxa que es va celebrar a Barcelona, del 14 al 16 de desembre de 1995 ;
 • d’acord amb les decisions adoptades durant les diverses assemblees generals de la Xarxa des que es va crear ;
 • i d’acord amb els principis metodològics del treball terminològic acceptats a la IV Reunió de coordinació de la Xarxa,

estableixen el Reglament següent :

 
CAPÍTOL 1 : DENOMINACIONS OFICIALS I SEU
 
Article 1 : Denominacions oficials

 1. Les denominacions oficials de la Xarxa són, a partir del moment en què entri en vigor aquest Reglament, “Xarxa Panllatina de Terminologia”, “Red Panlatina de Terminología”, “Rede Panlatina de Terminologia”, “Rede Panlatina de Terminoloxía”, “Réseau panlatin de terminologie”, “Rete panlatina di terminologia” i “Reteaua Panlatina de Terminologie”. La grafia d’aquestes denominacions ha de ser respectada en tots els documents de la Xarxa.
 2. L’acrònim “Realiter” és adoptat com a equivalent de les denominacions oficials de la Xarxa. S’ha de respectar aquesta grafia a tots els documents de la Xarxa.

Article 2: Seu

La seu de la Xarxa Panllatina de Terminologia (Realiter) es correspon amb la de la seva Secretaria.

CAPITOL 2 : OBJECTIUS
 
Article 3 : Objectiu general
 
La Xarxa Panllatina de Terminologia (Realiter) té com a objectiu general afavorir un desenvolupament harmonitzat de les llengües neollatines, atès el seu origen comú i el fet que recorren a modes de formació lèxica veïns i utilitzen formants similars.
 
Article 4 : Objectius específics
 
Els objectius específics de la Xarxa Panllatina de Terminologia (Realiter) són els següents :

 1. Establir els principis metodològics comuns aplicables a la realització de productes elaborats conjuntament.
 2. Dur a terme recerques en comú i crear eines susceptibles d’afavorir el desenvolupament de les llengües neollatines.
 3. Dur a terme conjuntament treballs terminològics multilingües en àrees d’interès comú relacionades amb la societat.
 4. Posar en comú els materials de referència documentals.
 5. Afavorir la formació recíproca a través de l’intercanvi de formadors, d’experts, d’estudiants i de materials didàctics.

CAPITOL 3 : MEMBRES

 
Article 5 : Categories de membres

 1. Els membres de la Xarxa Panllatina de Terminologia (Realiter) són individus, anomenats “membres individuals”, o universitats públiques o privades, institucions o serveis de titularitat pública i altres organismes privats sense ànim de lucre, anomenats “membres institucionals”. La decisió sobre el caràcter lucratiu o no lucratiu de les institucions que desitgin adherir-se a la Xarxa recau sobre el Comitè.
 2. Ja sigui en qualitat de “membre individual” o de “membre institucional”, els membres que en general no puguin o no desitgin participar a les reunions de la Xarxa no poden participar en el Comitè, coordinar un grup de treball ni ser nomenats responsables lingüístics.

Article 6 : Condicions d’admissió 

 
Ja sigui en qualitat de “membre individual” o de “membre institucional”, els membres han de complir amb els requisits següents :

 • dur a terme una activitat efectiva, seriosa i constant en l’àmbit de la terminologia, la terminografia o la planificació terminològica, com a mínim en una de les llengües de la Xarxa,
 • ésser presentats per dos membres de la Xarxa i ésser acceptats pel Comitè el qual en decideix l’admissió en cadascuna de les seves reunions,
 • prendre el compromís de participar activament en els treballs de la Xarxa,
 • acceptar els principis metodològics del treball terminològic adoptats per la Xarxa,
 • acceptar el Reglament.

La Secretaria verifica la idoneïtat de les sol·licituds d’admissió abans de ser presentades al Comitè.

 
Article 7 : Drets i obligacions dels membres

 1. Tots els membres individuals o institucionals, inclosos els que no poden participar a les reunions, poden participar a les activitats i a les tasques de la Xarxa.
 2. Tots els membres disposen d’un vot, a condició d’haver participat a una Assemblea General i de no haver perdut el dret de vot.
 3. El membre que no assisteixi a les Assemblees Generals tres vegades consecutives sense justificació i que no participi a cap projecte perd el dret de delegar el vot.
 4. Si un membre no pot exercir el dret de vot personalment, i a condició que hagi participat a una Assemblea General, pot transferir aquest dret a un altre membre per procuració escrita o electrònica.
 5. Un membre no pot rebre més de dues procuracions.
 6. Tots els membres, individuals o institucionals, a condició que puguin participar a les Assemblees Generals i a les reunions de coordinació, poden ser elegits en el Comitè.
 7. Tots els membres, individuals o institucionals, a condició que puguin participar a les Assemblees Generals i a les reunions de coordinació, poden ser coordinadors de grups de treball.
 8. Tots els membres han de realitzar els informes que el Comitè, el Secretari General o el coordinador del grup de treball corresponent considerin necessaris sobre les activitats que duen a terme dins el marc de la Xarxa.

Article 8 : Pèrdua de la condició de membre

 
1. La condició de membre es perd :

 • per la retirada voluntària de la Xarxa, per mitjà de la tramesa d’una notificació escrita a la Secretaria tres mesos a l’avançada,
 • per l’exclusió de la Xarxa decidida pel Comitè. El comitè, abans de decidir l’exclusió d’algun membre, el contactarà a fi que pugui donar les explicacions que calgui i justificar la manca de comunicació amb la xarxa.

2. Es consideren causes suficients d’exclusió :

 • l’incompliment reiterat dels compromisos presos en el si de la Xarxa,
 • la no participació en algun projecte de la xarxa al llarg de quatre anys seguits, i prèviament avisat quan hagin passat dos i tres anys,
 • l’absència de comunicació amb els òrgans de la Xarxa durant dos anys,
 • si és membre d’un grup de treball i no ha correspost amb els responsables al llarg d’un any.

3. El representant d’un membre institucional pot sol·licitar ser membre individual simplement amb una carta dirigida al Comitè, si ha deixat de treballar a la institució que representava. Si forma part del Comitè, pot continuar amb la seva funció fins al final del mandat per al qual va ser escollit.

 
CAPÍTOL 4 : ACTIVITATS
 
Article 9

 1. La Xarxa entén per “activitats” totes les activitats terminològiques que es duen a terme per satisfer els objectius establerts en l’apartat següent, les quals s’inscriuen en una lògica de complementarietat dels grups lingüístics neollatins i proposen solucions originals que no es podrien trobar en cap altre context que no fos plurilingüe.
 2. Les activitats esmentades en l’apartat precedent, lluny de voler sobreposar-se o substituir les de les xarxes llatines existents (Rifal, RITerm i Linmiter) o de les futures, poden recórrer a aquestes per inspirar-se i aportar solucions aplicables sigui a les comunitats de llengua neollatina que no es troben representades en cap d’aquestes xarxes, sigui al conjunt de les comunitats de llengua neollatina.
 3. Les activitats esmentades a l’apartat 1 d’aquest article s’inscriuen en el marc dels principis metodològics del treball terminològic adoptats per la Xarxa.
 4. Les activitats esmentades a l’apartat 1 d’aquest article són aprovades per l’Assemblea de la Xarxa, de conformitat amb l’article 12 del capítol 5 que es detalla a continuació.

CAPITOL 5 : ESTRUCTURA I FUNCIONAMENT

 
Article 10 : Llengües

 1. La Xarxa s’interessa per les llengües neollatines representades en el seu si. A la data d’entrada en vigor d’aquest Reglament, aquestes llengües són el català, l’espanyol, el francès, el gallec, l’italià, el portuguès i el romanès.
 2. La Xarxa entén per “llengües” les llengües d’expressió per a la comunicació interna i externa, i les llengües de treball i interès.
 3. Atesa la diversitat lingüística i geogràfica dels països representats en la Xarxa Panllatina de Terminologia (Realiter), els treballs, reunions, decisions i altres modalitats de funcionament de la Xarxa han de reflectir aquesta diversitat lingüística i geogràfica, principalment atorgant a les diferents llengües i a cadascuna de les seves variants nacionals un estatut d’igualtat durant la vida de la Xarxa.
 4. Com a conclusió del principi definit a l’apartat anterior, els membres de la Xarxa tenen el dret d’expressar-se lliurement en la seva llengua, o en la llengua que escullin entre les reconegudes per la Xarxa. Aquest punt s’aplica tant a les reunions com a qualsevol document que s’adreci a la Xarxa o que en provingui. El dret dels membres a utilitzar les llengües pròpies de la xarxa va ser un dels criteris que va inspirar la creació de Realiter.

Article 11 : Òrgans de la Xarxa

 
1. Els Òrgans de coordinació de la Xarxa són els següents :

 • l’Assemblea,
 • el Comitè,
 • la Secretaria,
 • el Secretari general,
 • i els Grups de treball.

Article 12 : Assemblea

 
1. L’Assemblea està constituïda pel conjunt de membres de la Xarxa. El seu paper és el d’òrgan de consulta, al marge de les competències que se li estableixen en l’apartat 2 d’aquest article.
 
2. Són competències de l’Assemblea :

 • aprovar les activitats programades per la Xarxa, després de la proposta del Comitè,
 • elegir els membres del Comitè,
 • dissenyar una Secretaria nova, en cas que el Comitè ho demani,
 • aprovar l’elecció d’un Secretari general nou, en cas que el Comitè ho demani.

3. L’Assemblea es convoca en Assemblea General. Igualment, pot respondre consultes generals a distància, quan aquesta consulta provingui directament del Comitè i l’enviï directament o a través de la Secretaria.

 
Article 13 : Comitè
 
1. El Comitè està constituït, com a mínim, per deu membres : un membre per a cada grup lingüístic intracontinental (comunitats de parla catalana, gallega, italiana i romanesa) i dos per grup lingüístic intercontinental (comunitats de parla espanyola, francesa y portuguesa). El Comitè pot eventualment incloure altres membres, si ho considera oportú, en particular quan es tracti de la inserció d’una nova llengua. La selecció dels membres del Comitè ha de permetre de prendre en consideració les xarxes membres de Realiter. Si cap membre del Comitè representa les altres xarxes llatines de terminologia, cal convidar un representant d’aquestes últimes a participar en condició d’observador a les reunions del Comitè. El Secretari general s’inclou com a membre del Comitè.
 
2. Els membres escollits en funció d’un grup lingüístic assumeixen la funció de responsables lingüístics de la zona geogràfica per la qual van ser escollits ; qualsevol desacord o dubte sobre els aspectes lingüístics dels treballs realitzats per la Xarxa han de ser presentats a aquests responsables. Aquesta funció ha de ser exercida en estreta comunicació amb els membres de la mateixa llengua, en la zona continental en qüestió. Igualment, han de supervisar la qualitat lingüística, en la seva llengua i zona geogràfica, de totes les publicacions o treballs de la Xarxa abans de difondre’ls.
 
3. Els membres del Comitè són elegits per l’Assemblea, per majoria simple i per una vigència de quatre anys. Els membres del Comitè poden ser reelegits.
 
4. El Comitè és l’òrgan deliberatiu de la Xarxa. Les decisions del Comitè han de ser preses per majoria simple i tenen efecte sempre que es respecti un quòrum de la meitat més u dels membres del Comitè. Cap membre del Comitè disposa de dret de vet. El Comitè pot consultar l’Assemblea per a prendre determinades decisions, ja sigui durant les Assemblees Generals o per consultació general a distància. El Comitè ha de consultar obligatòriament l’Assemblea per a nomenar una nova Secretaria i per a escollir un nou Secretari general.
 
5. Competeix especialment al Comitè :

 • avaluar les activitats de la Xarxa,
 • verificar, si escau, o sol·licitar la verificació de la qualitat lingüística dels treballs realitzats pels diferents grups de treball en funció de les seves capacitats respecte de la zona geolingüística per la qual els responsables lingüístics van ser escollits,
 • resoldre sobre la constitució i dissolució d’un grup de treball o sobre el llançament d’una nova activitat, a petició de qualsevol membre de la Xarxa,
 • nomenar un suplent per desenvolupar una funció determinada de la Xarxa, si un membre es troba impossibilitat per continuar exercint aquesta funció,
 • resoldre sobre l’admissió de nous membres,
 • resoldre sobre l’exclusió de membres.

6. Els membres del Comitè tenen l’obligació d’assistir a les Assemblees Generals i a les reunions de coordinació de la Xarxa. Els membres del Comitè que s’absentin de dues reunions consecutives queden exclosos automàticament del Comitè. Si el membre exclòs exerceix el paper de responsable lingüístic, ha de ser reemplaçat per algú de la zona geo-lingüística que representava. Si aquest membre és al mateix temps el Secretari general, cessaria automàticament les seves funcions i els membres del Comitè escollirien un nou Secretari general per reemplaçar-lo fins que acabi el mandat en curs.

 
Article 14 : Secretaria 
 
1. La Secretaria és l’òrgan executiu de la Xarxa, i es troba sota responsabilitat del Secretari general. Aquest càrrec és exercit per Unión Latina sempre que els membres de la Xarxa no decideixin el contrari, en sessió plenària, i durant el temps que Unión Latina sigui capaç de complir amb aquesta funció. Amb el tancament d’Unió Llatina a finals de juliol de 2012, la Secretaria canvia de seu. Segons el Capítol 1, article 2 del Reglament —“La seu de la Xarxa Panllatina de Terminologia (REALITER) serà la de la seva Secretaria”—, a partir de l’1 d’agost de 2012, la nova seu de Realiter serà a la Universitat Catòlica del Sagrat Cor, a Milà (Itàlia).
 
2. Son competències de la Secretaria :

 • coordinar les activitats de la Xarxa,
 • dur a terme els actes necessaris per a l’aplicació de les decisions preses pel Comitè i per l’Assemblea,
 • dur a terme els actes necessaris per al compliment del calendari d’activitats per part dels membres interessats,
 • organitzar les reunions de la Xarxa, en col·laboració amb la institució d’acollida en cada cas i redactar o reunir els documents necessaris (ordre del dia, acta de la reunió anterior, informe de la Secretaria, informe financer, informe dels grups de treball, etc.) i fer-los arribar als membres de la Xarxa com a mínim un mes abans de l’Assemblea General,
 • recollir i difondre les informacions internes de la Xarxa segons els membres interessats,
 • vetllar perquè la conferència electrònica i qualsevol altre mitjà de comunicació i de difusió de la Xarxa siguin administrats de manera convenient,
 • gestionar els fons de la Xarxa i presentar un informe financer a l’Assemblea General,
 • demanar finançament, en nom de la Xarxa, als Estats representats al seu si, i també a organitzacions internacionals o a institucions privades,
 • signar acords de col·laboració,
 • transmetre al Comitè les peticions d’admissió,
 • mantenir actualitzada la llista de membres de la Xarxa.

3. La Secretaria ha de participar en totes les reunions de la Xarxa i elaborar un informe escrit de les activitats del Comitè, com a mínim un mes abans de cada reunió de la Xarxa.

 
4. Si Unión Latina ha d’abandonar les seves funcions de Secretaria per alguna raó, s’ha d’assegurar el compliment de les seves funcions per part d’un membre institucional elegit pel Comitè i aprovat per l’Assemblea.
 
Article 15 : Grups de treball
 
1. Cada grup de treball és organitzat per un coordinador i constituït al voltant d’una activitat de la qual es responsabilitza.
 
2. Els membres de la Xarxa tenen el dret de proposar la constitució d’un nou grup de treball a l’entorn d’una activitat definida d’acord amb els apartats 1, 2 i 3 de l’article 9 del capítol 4. Les propostes s’han de formular per escrit i adreçar-se al Comitè, directament o per mitjà de la Secretaria, com a mínim un mes abans de cada reunió de la Xarxa. Les proposicions es fan mitjançant la fitxa de presentació oficial de Realiter que comprèn els elements següents : objectius finals, metodologia proposada, els mitjans amb què es comptarà per iniciar l’activitat, nom del coordinador, nom dels membres de la Xarxa que han acceptat participar en el grup de treball i programa de tasques. El Comitè accepta, rebutja o modifica la proposta i, en qualsevol cas, en sol·licita l’aprovació de l’Assemblea a l’Assemblea General posterior a la proposició.
 
3. El coordinador de cada grup de treball té l’obligació de :

 • fixar un calendari de treball anual per a les activitats del grup,
 • mantenir els contactes necessaris, al si del grup, per poder organitzar i prosseguir les seves activitats,
 • verificar, si escau, que els responsables lingüístics han aprovat la qualitat de la llengua del treball presentat,
 • redactar un informe de les activitats del grup i trametre’l al Comitè, quan el Secretari general així ho sol·licita, on es descrigui l’estat de la qüestió sempre abans de la difusió dels resultats dels treballs.

Article 16 : Secretari general

 1. El Secretari general té com a tasca essencial la de representar la Xarxa ; també és responsable de seguir les activitats de la Secretaria. Està capacitat per actuar en nom de la Xarxa, en coordinació amb el Comitè i la Secretaria.
 2. El Secretari general és elegit cada quatre anys pel Comitè, del qual forma part. La seva elecció ha de ser aprovada per l’Assemblea.
 3. El Secretari general pot ser reelegit.
 4. En cas de força major, el Secretari general pot decidir que el membre del Comitè que esculli el reemplaci en les seves funcions en una Assemblea General i una reunió de coordinació ; quan s’acabi(n) aquesta(es) reunió(ns), el Secretari general recupera les seves funcions.
 5. Si el Secretari general no pot exercir les seves funcions durant un període superior a sis mesos, el Comitè ha d’elegir un nou Secretari general per tal que el reemplaci fins que finalitzi el mandat en curs.

Article 17 : Reunions

 
1. Les reunions periòdiques que se celebren són de dos tipus :
 • una Assemblea General, on poden participar tots els membres de la Xarxa,
 • una reunió de coordinació, on poden participar els membres del Comitè, i el o els representants de la Secretaria.

2. La Xarxa Panllatina de Terminologia (Realiter) fomenta l’organització de reunions de caràcter científic, obertes als interessats en terminologia que no formin part de la Xarxa. Amb una voluntat economitzadora, la data de les reunions esmentades s’ha d’establir en funció de les reunions plenàries i les de coordinació previstes per la Xarxa. Els membres de la Xarxa tenen el dret de proposar la convocatòria d’una reunió de caràcter científic ; el Comitè decideix la pertinença o no d’aquesta reunió. 3. Pel que fa al lloc de celebració de les reunions, cal mantenir un cert equilibri d’acord amb la representativitat lingüística i geogràfica dels membres. Amb una voluntat economitzadora, els desplaçaments programats d’alguns membres (per exemple, les reunions de Rifal i de RITerm, els congressos de terminologia, etc.) s’han de tenir presents a l’hora d’escollir les dates i els llocs de les reunions. 4. La Secretaria convoca les reunions, en general d’acord amb el Comitè, com a mínim sis mesos abans de la data prevista per a aquestes reunions.

 
Article 18 : Finançament i ús comercial dels treballs

 1. Els membres de la Xarxa no paguen cap mena de quota.
 2. Els membres de Realiter estan autoritzats a reutilitzar a títol gratuït les dades terminològiques obtingudes gràcies als treballs terminològics de la Xarxa en productes no comercials, a condició de citar la font “Realiter”. També s’ha de citar explícitament fins i tot quan es doni un ús comercial parcial als treballs de la Xarxa.
 3. Les publicacions dels treballs de la Xarxa han d’indicar de manera visible una de les seves denominacions oficials i el seu logotip.

CAPÍTOL 6 : ESMENES I DISSOLUCIÓ

 
Article 19 : Modificacions

 1. Aquest Reglament pot ser modificat en una reunió plenària per majoria de dos terços dels membres presents o representats. Qualsevol proposta d’esmena al Reglament s’ha de comunicar al Secretari general i s’ha d’inscriure en l’ordre del dia de la reunió plenària més pròxima, i ha de ser tramesa a l’Assemblea com a mínim dos mesos abans de la data de la reunió.
 2. Les esmenes adoptades entren en vigor immediatament.
 3. En cas de dissolució, decidida per les dues terceres parts dels membres presents o representats en reunió plenària, un o diversos membres de la Xarxa són designats per l’Assemblea amb l’objectiu d’establir les modalitats d’acabament de les activitats en curs i de la liquidació, si escau, de l’actiu de la Xarxa.

CAPÍTOL 7 : ENTRADA EN VIGOR

 
Article 20 : Adopció

 1. Aquest Reglament va ser adoptat per majoria de dos terços dels membres presents o representats a la V Reunió de coordinació de la Xarxa Panllatina de Terminologia (Realiter) i va ser legalitzat de la mateixa manera a la seva VIII Assemblea General.
 2. Aquest Reglament entra en vigor després d’aprovar-se a l’Assemblea General.

ANNEX

 
Recomanacions per als projectes de Realiter
 
Arran de la manca d’homogeneïtat en l’elaboració de projectes en les diferents llengües i tenint en compte les dificultats amb què s’han trobat alguns coordinadors, els membres del Comitè, reunits a Barcelona al maig del 2008, van proposar les següents recomanacions per poder garantir un seguiment més eficaç dels projectes :

 1. per norma general, i excepte en casos excepcionals autoritzats pel Comitè, tots els projectes hauran de tenir una durada màxima de tres anys ;
 2. el coordinador del grup de treball haurà de comunicar al Comitè qualsevol impediment que pugui alterar la realització del projecte o els terminis previstos inicialment ;
 3. el projecte s’haurà de considerar finalitzat en un termini màxim de tres anys, tot i que una o més llengües encara no estiguin disponibles ;
 4. en cas de trobar-se amb dificultats pel que fa a l’edició, el coordinador del projecte haurà de posar-se en contacte amb el Comitè per estudiar possibilitats alternatives ;
 5. si en un projecte una llengua no tingués representant o només en tingués un però aquest no pogués fer-se càrrec del projecte, el coordinador haurà de posar-se en contacte amb el responsable lingüístic corresponent per trobar una alternativa.