Regulament

 
Regulamentul Realiter a fost stabilit de participanţii la a V-a Reuniune de coordonare a Reţelei Panlatine de Terminologie (Realiter), convocată la Nisa, la 28 şi 29 iunie 1996 şi validat la Rio de Janeiro pe 2 iunie 2006. Participanţii :

 • în spiritul lucrărilor efectuate de această Reţea, de la crearea ei la Paris, în decembrie 1993,
 • pe baza documentului pregătitor al prezentului Regulament, Réseau panlatin de terminologie – Eléments de réflexion pour la rédaction des ses textes fondamentaux, prezentat în cursul celei de-a III-a Reuniuni de coordonare care s-a ţinut la Lisabona, la 27 şi 29 aprilie 1995, şi a dezbaterilor pe marginea acestuia,
 • ţinând cont de modificările aduse versiunii preliminare a prezentului Regulament de către participanţii la a IV-a Reuniune de coordonare a Reţelei, ţinută la Barcelona, între 14 şi 16 decembrie 1995,
 • în conformitate cu deciziile luate cu ocazia diferitelor adunări generale ale reţelei, încă de la crearea sa,
 • şi în conformitate cu Principiile metodologice ale lucrărilor terminologice adoptate în urma celei de-a IV-a Reuniuni de coordonare a Reţelei :

adoptă prezentul Regulament :

 
CAPITOLUL 1 : DENUMIRI OFICIALE ŞI SEDIU
 
Articolul 1 : Denumiri oficiale

 1. Denumirile oficiale ale Reţelei — la data amendării prezentului Regulament — sunt : „Red Panlatina de Terminología”, „Rede Panlatina de Terminologia”, „Rede Panlatina de Terminoloxía”, „Réseau panlatin de terminologie”, „Rete panlatina di terminologia”, „Reţeaua Panlatină de Terminologie”, şi „Xarxa Panllatina de Terminologia”. Grafiile de mai sus trebuie respectate în toate documentele emise de către Reţea.
 2. Acronimul „Realiter” este adoptat ca echivalent al denumirilor oficiale ale Reţelei. Grafia de mai sus trebuie respectată în toate documentele emise de către Reţea.

Articolul 2 : Sediul

 
Sediul Reţelei Panlatine de Terminologie (Realiter) este cel al Secretariatului său.
 
CAPITOLUL 2 : OBIECTIVE
 
Articolul 3 : Obiectivul general
 
Obiectivul general al reţelei Realiter este de a favoriza o dezvoltare armonioasă a limbilor romanice ţinând cont de originea lor comună, de faptul că acestea au recurs la moduri similare de formare lexicală, precum şi de faptul că utilizează formanţi asemănători.
 
Articolul 4 : Obiective specifice
 
Obiectivele sale specifice sunt următoarele :

 1. stabilirea principiilor comune aplicabile la realizarea unor produse elaborate în colaborare,
 2. efectuarea în comun a unor cercetări şi crearea unor instrumente de lucru capabile să asigure dezvoltarea limbilor romanice,
 3. realizarea în colaborare a unor lucrări terminologice multilingve în diverse domenii de interes comun pentru societate,
 4. utilizarea în comun a materialelor de referinţă,
 5. favorizarea cursurilor de specializare prin intermediul schimburilor de specialişti, experţi, studenţi şi materiale didactice.

CAPITOLUL 3 : MEMBRI

 
Articolul 5 : Categorii de membri

 1. Membrii Reţelei Panlatine de Terminologie (Realiter) vor fi persoane, numite „membri individuali”, sau universităţi publice ori particulare, instituţii şi servicii de utilitate publică şi alte organisme private fără scop lucrativ, numite „membri instituţionali”. Decizia privind caracterul lucrativ sau nu al instituţiilor care doresc să adere la Reţea revine Comitetului.
 2. Membrii — fie cu titlu de „membru individual”, fie cu cel de „membru instituţional” — care nu au, în general, posibilitatea sau intenţia de a participa la reuniunile Reţelei nu au dreptul nici să facă parte din Comitet, nici să coordoneze un grup de lucru şi nici să fie numiţi responsabili lingvistici.

Articolul 6 : Condiţii de admitere

 
1. Persoanele care doresc să devină membre ale Reţelei – cu titlu de „membru individual” sau de „membru instituţional” – trebuie să îndeplinească următoarele condiţii :

 • să aibă o activitate efectivă, serioasă şi constantă în domeniul terminologiei, terminografiei sau al amenajării terminologice, şi aceasta în cel puţin una din limbile Reţelei,
 • să fie prezentate de către doi membri ai Reţelei şi să fie acceptate de Comitet, care statuează în momentul fiecărei reuniuni ale sale,
 • să participe activ la lucrările Reţelei,
 • să accepte principiile metodologice ale lucrărilor terminologice adoptate de către Reţea,
 • să accepte Regulamentul.

Viabilitatea cererilor de adeziune este verificată de Secretariat înaintea ca acestea să fie prezentate Comitetului.

 
Articolul 7 : Drepturi şi obligaţii ale membrilor

 1. Toţi membrii individuali sau instituţionali au dreptul să participe la activităţile şi lucrările Reţelei, inclusiv cei care nu pot participa la reuniuni.
 2. Toţi membrii dispun de un vot, cu condiţia să fi participat deja la o Adunare generală şi să nu-şi fi pierdut dreptul de vot.
 3. Un membru care lipseşte nejustificat de la Adunarea Generală de trei ori consecutiv şi care nu participă la niciun proiect îşi pierde dreptul de vot.
 4. Dacă un membru nu poate să-şi exercite dreptul de vot, acesta poate să împuternicească în scris (prin scrisoare sau mesaj electronic) un alt membru, cu condiţia de a fi participat deja la o reuniune a Adunării generale.
 5. Un membru nu poate avea mai mult de două împuterniciri.
 6. Toţi membrii individuali şi instituţionali, cu condiţia de a putea participa la reuniunile Adunării generale şi la reuniunile de coordonare, pot fi aleşi în Comitet.
 7. Toţi membrii individuali sau instituţionali pot să fie numiţi coordonatori ai grupurilor de lucru, cu condiţia de a putea participa la reuniunile Adunărilor generale şi la reuniunile de coordonare.
 8. Toţi membrii au obligaţia să facă rapoarte privind activităţile pe care le desfăşoară în cadrul Reţelei la cererea Comitetului, Secretarului general sau a coordonatorului grupului de lucru cu care acesta colaborează.

Articolul 8 : Pierderea calităţii de membru

 
1. Calitatea de membru se pierde prin :

 • retragerea benevolă din Reţea, notificând în scris Secretariatul, cu trei luni înainte,
 • prin excludere din Reţea, pe baza deciziei Comitetului. Înainte de a decide excluderea unui membru, Comitetul trebuie să ia obligatoriu contact cu acesta pentru ca acesta să dea explicaţiile care ar justifica lipsa de comunicare cu Reţeaua.

2. Sunt considerate cauze suficiente pentru radiere :

 • încălcările repetate ale angajamentelor luate în cadrul Reţelei,
 • ne participarea la niciun proiect al Reţelei timp de patru ani, în ciuda unui preaviz primit după doi şi trei ani,
 • absenţa comunicării cu organele Reţelei timp de doi ani,
 • dacă este membru al unui grup de lucru şi nu a comunicat cu responsabilii timp de un an.

3. Reprezentantul unui membru instituţional poate cere să devină membru individual printr-o simplă scrisoare adresată Comitetului, în cazul încetării activităţii în cadrul instituţiei pe care o reprezenta. Dacă acesta face parte din Comitet, el poate să-şi păstreze locul până la terminarea mandatului pentru care a fost ales.

 
CAPITOLUL 4 : ACTIVITĂŢI
 
Articolul 9

 1. Reţeaua înţelege prin „activităţi” toate activităţile terminologice care vizează atingerea obiectivelor stabilite în capitolul 2 de mai sus, care se înscriu într-o logică a complementarităţii ansamblurilor lingvistice neolatine şi care propun soluţii originale ce nu pot fi găsite decât într-un cadru plurilingv.
 2. Activităţile menţionate la alineatul precedent, departe de a urmări să se suprapună sau să se substituie celor ale reţelelor latine existente (Rifal, RITerm, Linmiter) sau viitoare, pot — pentru a găsi soluţii aplicabile — să se inspire fie de la comunităţile de limbi neolatine ce nu sunt reprezentate de către aceste reţele, fie de la ansamblul comunităţilor de limbi neolatine.
 3. Activităţile menţionate la alineatul 1 al prezentului articol se înscriu în cadrul Principiilor metodologice ale lucrărilor terminologice, adoptate de către Reţea.
 4. Activităţile vizate în alineatul 1 al prezentului articol sunt aprobate de către Adunarea Reţelei, conform articolului 12 al capitolului 5 de mai jos.

CAPITOLUL 5 : STRUCTURĂ ŞI FUNCŢIONARE

 
Articolul 10 : Limbi

 1. Reţeaua se interesează de limbile neolatine reprezentate în cadrul ei. La data intrării în vigoare a prezentului Regulament, aceste limbi sunt : catalana, franceza, galiciană, italiana, portugheza, româna şi spaniola.
 2. Reţeaua înţelege prin „limbi” limbile sale de exprimare pentru comunicarea internă şi externă şi limbile sale de lucru şi de interes.
 3. Ţinând cont de diversitatea lingvistică şi geografică a ţărilor reprezentate în Reţeaua Panlatină de Terminologie (Realiter), lucrările, reuniunile, luarea deciziilor şi alte modalităţi de funcţionare a Reţelei trebuie să reflecte această diversitate lingvistică şi geografică, mai ales acordând diferitelor limbi implicate şi fiecăreia din variantele lor naţionale un statut de egalitate, în fiecare moment al vieţii Reţelei.
 4. Ca un corolar al principiului definit în alineatul 3 de mai sus, orice membru al Reţelei are dreptul să se exprime liber în propria sa limbă sau într-una din limbile Reţelei. Aceasta se aplică atât reuniunilor, cât şi oricărui document ce se adresează Reţelei sau emanând de la aceasta.

Dreptul membrilor de a folosi limbile Reţelei a fost unul dintre motivele care au inspirat crearea Realiter.

 
Articolul 11 : Organele Reţelei
 
1. Organele de coordonare ale Reţelei sunt următoarele :

 • Adunarea ;
 • Comitetul ;
 • Secretariatul ;
 • Secretarul general
 • şi Grupurile de lucru.

Articolul 12 : Adunarea

 
1. Adunarea este constituită din totalitatea membrilor Reţelei. Ea joacă un rol consultativ în cadrul Reţelei, pe lângă competenţele sale specifice stabilite în alineatul 2 de mai jos. 2. Sunt de competenţa Adunării, mai ales :

 • aprobarea activităţilor programate de către Reţea, la propunerea Comitetului,
 • alegerea membrilor Comitetului,
 • desemnarea unui nou Secretariat, la solicitarea Comitetului,
 • aprobarea alegerii unui nou Secretar general, la solicitarea Comitetului.

3. Adunarea este convocată în Adunare generală. Ea poate fi de asemenea solicitată să răspundă unor consultări generale la distanţă, direct de către Comitet sau prin intermediul Secretariatului.

 
Articolul 13 : Comitet
 
1. Comitetul cuprinde cel puţin zece membri : câte un membru de fiecare grup lingvistic intracontinental (catalană, galiciană, italiană, română) şi câte doi membri de fiecare grup lingvistic intercontinental (spaniolă, franceză, portugheză), Comitetul rezervându-şi dreptul de a include eventual şi alţi membri, în special în vederea includerii unei noi limbi. Alegerea membrilor Comitetului trebuie să permită luarea în considerare a reţelelor membre ale Realiter. Dacă niciun membru al Comitetului nu reprezintă celelalte reţele latine de terminologie, un reprezentant al acestora va fi totuşi invitat să participe la reuniunile Comitetului, în calitate de observator. Secretarul general este unul din membrii Comitetului.
 
 2. În funcţie de grupul lingvistic, membrii aleşi sunt responsabili lingvistici ai zonei pentru care au fost numiţi. Orice diferend sau incertitudine în ce priveşte aspectele lingvistice ale lucrărilor realizate în cadrul reţelei trebuie analizat de aceştia. Această funcţie trebuie exercitată în colaborare cu ceilalţi membri locutori ai aceleiaşi limbi din zona continentală în chestiune. Ei trebuie, de asemenea, să controleze calitatea lingvistică, în funcţie de limba şi de zona lor geografică, a oricărei ediţii sau lucrări realizate în cadrul reţelei înainte ca acestea să fie difuzate.
 
3. Membrii Comitetului sunt aleşi de către Adunare prin majoritate simplă pentru o perioadă de patru ani. Membrii Comitetului pot fi realeşi.
 
4. Comitetul este organul decizional al reţelei. El statuează în fiecare caz prin majoritate simplă, un cvorum de jumătate plus unu dintre membrii Comitetului fiind necesar pentru ca deliberările sale să fie valide. Niciun membru al Comitetului nu are drept de veto. Comitetul poate fi pus în situaţia de a consulta Adunarea pentru luarea unor decizii, fie în cursul Adunărilor generale, fie prin consultarea generală la distanţă. Comitetul trebuie să consulte în mod obligatoriu Adunarea pentru a decide desemnarea unui nou Secretariat şi pentru alegerea unui nou Secretar general.
 
5. Sunt de competenţa Comitetului, mai ales :

 • asigurarea evaluării activităţilor Reţelei,
 • asigurarea, dacă este necesar, a validării sau supunerea spre validare a calităţii lingvistice a lucrărilor realizate de diferite grupuri de lucru în funcţie de capacităţile legate de zona geografică pentru care responsabilii lingvistici au fost aleşi,
 • statuarea constituirii şi dizolvării unui grup de lucru sau iniţierea unei noi activităţi, la propunerea oricărui membru al Reţelei,
 • desemnarea unui supleant pentru o funcţie determinată în cadrul Reţelei, dacă membrul ce o îndeplineşte nu poate să o mai asigure,
 • statuarea în privinţa admiterii de noi membri,
 • statuarea în privinţa radierii de membri.

6. Este obligaţia membrilor Comitetului de a asista la reuniunile plenare şi la reuniunile de coordonare ale Reţelei. Membrii Comitetului care au lipsit la două reuniuni consecutive sunt automat radiaţi din Comitet. Dacă membrul radiat al Comitetului îndeplinea funcţia de responsabil lingvistic, un înlocuitor trebuie să fie găsit în zona geolingvistică pe care acesta o reprezenta. Dacă acest membru este, de asemenea, Secretar general, el îşi încetează automat funcţiile şi un nou Secretar general trebuie ales din rândul Comitetului, pentru perioada madatului în curs.

 
 Articolul 14 : Secretariat
 
1. Secretariatul este organul executiv al Reţelei, în responsabilitatea Secretarului general. El este asigurat de către Uniunea Latină, cât timp membrii Reţelei nu iau o decizie contrară într-o Adunare generală, şi cât timp Uniunea Latină este în măsură să-l asigure. 2. Sunt de competenţa Secretariatului, mai ales :

 • coordonarea activităţilor Reţelei,
 • urmărirea aplicării deciziilor luate de către Comitet sau de către Adunare,
 • urmărirea respectării calendarului activităţilor de către membrii implicaţi,
 • organizarea reuniunilor Reţelei, în colaborare cu instituţia-gazdă, şi redactarea sau reunirea documentelor necesare (ordine de zi, actele reuniunilor, raportul Secretariatului, raportul financiar, raportul grupurilor de lucru etc.) şi transmiterea acestora membrilor Reţelei cu cel puţin o lună înaintea Adunării generale, colectarea şi difuzarea informaţiilor interne ale Reţelei către membrii interesaţi,
 • urmărirea administrării adecvate a conferinţei electronice şi a oricărui mijloc de comunicare şi de difuzare al Reţelei,
 • administrarea fondurilor Reţelei şi prezentarea unui raport financiar Adunării generale,
 • înaintarea — în numele Reţelei — de cereri de finanţare atât către Statele reprezentate în Reţea, cât şi către organizaţii internaţionale sau sponsori particulari,
 • stabilirea de convenţii de parteneriat,
 • transmiterea cererilor de admitere către Comitet,
 • ţinerea la zi a repertoriului membrilor Reţelei.

3. Secretariatul trebuie să participe la totalitatea reuniunilor Reţelei şi să înainteze Comitetului un raport scris privind activitatea sa, cu cel puţin o lună înaintea fiecărei reuniuni a Reţelei.

 
4. Dacă Uniunea Latină este obligată să-şi abandoneze exercitarea funcţiei de Secretariat, indiferent de motiv, această funcţie trebuie să fie asigurată în toate cazurile de către un membru instituţional, ales de către Comitet şi aprobat de Adunare.
 
Articolul 15 : Grupuri de lucru
 
1. Fiecare grup de lucru este organizat de către un coordonator şi constituit în jurul unei activităţi, căreia îi asigură conducerea.
 
2. Orice membru al Reţelei are dreptul de a propune constituirea unui nou grup de lucru în jurul unei activităţi, definită conform alineatelor 1, 2 şi 3 ale articolului 9 din capitolul 4 de mai sus. Orice propunere este formulată în scris şi adresată comitetului, direct, sau prin intermediul Secretariatului, şi aceasta cu cel puţin o lună înainte de fiecare reuniune a Reţelei. Persoana care propune trebuie să utilizeze fişa de prezentare oficială a Realiter care conţine următoarele elemente : obiectivele vizate, metodologia avută în vedere, mijloacele eventual disponibile pentru desfăşurarea acesteia, numele coordonatorului, numele Reţelei care a acceptat să facă parte din grupul de lucru, precum şi un calendar de lucru. Comitetul acceptă, refuză sau modifică propunerea care îi este supusă şi, în fiecare caz, solicită aprobarea adunării, la proxima Adunare generală.
 
3. Coordonatorul fiecărui grup de lucru trebuie :

 • să elaboreze un calendar de lucru anual pentru activităţile grupului,
 • să menţină – în interiorul grupului – contactele necesare organizării şi urmăririi activităţii acestuia,
 • să asigure, dacă este necesar, validarea de către responsabilii lingvistici a calităţii lingvistice a lucrărilor prezentate
 • să prezinte Comitetului – la cererea Secretarului general şi indiferent de situaţie – un raport scris, înainte de difuzarea rezultatelor lucrărilor şi să supună acest raport Secretariatului cu cel puţin o lună înainte de ţinerea unei Adunări generale.

Articolul 16 : Secretarul general

 1. Secretarul general are rolul esenţial de a reprezenta Reţeaua ; el are de asemenea responsabilitatea de a supraveghea activităţile Secretariatului. El este mandatat să acţioneze în numele Reţelei, în coordonare cu Comitetul şi cu Secretariatul.
 2. Secretarul general este ales de către Comitet – din care face parte –, la fiecare trei ani. Alegerea sa este aprobată de către Adunare.
 3. Secretarul general poate fi reales.
 4. În caz de forţă majoră, Secretarul general poate să decidă, la libera alegere, înlocuirea sa din funcţie cu unul dintre membrii Comitetului, pe durata unei Adunări generale şi a unei reuniuni de coordonare. Odată terminată/e reuniunea/ile, acesta îşi reia funcţiile.
 5. În cazul în care Secretarul general nu-şi poate exercita funcţiile pe o perioadă superioară a şase luni, Comitetul alege un nou Secretar general pentru restul mandatului.

Articolul 17 : Reuniunile

 
1. Se instituie ţinerea de reuniuni periodice de două feluri :

 • Adunarea generală, la care vor putea participa toţi membrilor Reţelei,
 • reuniune de coordonare, la care vor putea participa membrii Comitetului, reprezentantul sau reprezentanţii Secretariatului şi coordonatorii grupurilor de lucru.
 • Reuniunea de coordonare trebuie să preceadă cu cel puţin şase luni reuniunea plenară, pentru a permite organelor Reţelei să o pregătească pe aceasta din urmă.

2. Reţeaua Panlatină de Terminologie (Realiter) încurajează organizarea de reuniuni cu caracter ştiinţific, deschise celor care se ocupă de terminologie şi nu fac parte din Reţea. Din raţiuni economice, datele acestor reuniuni trebuie să fie stabilite în funcţie de cele ale Adunărilor generale şi ale celor de coordonare, prevăzute de Reţea. Orice membru al Reţelei are dreptul de a propune ţinerea unei reuniuni cu caracter ştiinţific ; decizia privind fezabilitatea şi pertinenţa unei asemenea reuniuni revine Comitetului.

 
3. Trebuie să se respecte un anume echilibru în ceea ce priveşte reprezentativitatea lingvistică şi geografică a membrilor la alegerea locurilor de desfăşurare a reuniunilor. Din raţiuni economice, deplasările programate de anumiţi membri (de exemplu la reuniunile Rifal şi RITerm, la congresele de terminologie etc.) trebuie să fie luate în considerare la alegerea datelor şi a locurilor de desfăşurare ale reuniunilor.
 
 4. Reuniunile sunt convocate de către Secretarul general, în acord cu Comitetul, cu cel puţin şase luni înainte de datele prevăzute pentru desfăşurarea acelor reuniuni.
 
Articolul 18 : Finanţarea şi exploatarea lucrărilor

 1. Reţeaua nu percepe nicio cotizaţie din partea membrilor.
 2. Reţeaua poate să primească donaţii, subvenţii şi să obţină profituri din vânzarea produselor sau din prestarea serviciilor sale sau din semnarea unor contracte.
 3. Numai Reţeaua sau entităţile pe care aceasta le-a desemnat să o reprezinte în activităţile de comercializare pot să vândă, să închirieze, să cedeze drepturile sau să obţină un beneficiu economic sau echivalentul produselor sau acţiunilor.
 4. Membrii Reţelei sunt autorizaţi să utilizeze gratuit datele terminologice rezultate din lucrările terminologice ale Reţelei în cadrul produselor non-comerciale, cu condiţia să menţioneze sursa „Realiter”. Orice lucrare care utilizează parţial lucrările Realiter trebuie să o menţioneze în mod explicit.
 5. Orice publicaţie a Realiter trebuie să menţioneze clar şi cu prioritate una dintre denumirile sale oficiale, precum şi logo-ul.

CAPITOLUL 6 : AMENDAMENTE ŞI DIZOLVARE

 
Articolul 19 : Modificări

 1. Prezentul regulament poate fi modificat într-o Adunare generală, cu o majoritate de două treimi din membrii prezenţi sau reprezentaţi. Orice propunere de amendare a Regulamentului este comunicată Secretarului general şi înscrisă pe ordinea de zi a proximei reuniuni plenare, care trebuie trimisă Adunării cu cel puţin două luni înainte de data reuniunii.
 2. Amendamentele adoptate intră în vigoare imediat.
 3. În caz de dizolvare, pronunţată de cel puţin două treimi din membrii prezenţi sau reprezentaţi la reuniunea plenară, unul sau mai mulţi membri ai Reţelei sunt împuterniciţi de către Adunare să stabilească modalităţile de încheiere a activităţilor în curs şi de lichidare — dacă este cazul — a activelor Reţelei.

CAPITOLUL 7 : INTRAREA ÎN VIGOARE

 
Articolul 20 : Adoptarea

 1. Prezentul Regulament este adoptat cu o majoritate de două treimi din membrii prezenţi sau reprezentaţi la a V-a reuniune de coordonare a Reţelei Panlatine de Terminologie (Realiter) şi ratificat în aceleaşi condiţii cu ocazia celei de a VIII-a Adunări generale.
 2. Prezentul Regulament intră în vigoare după aprobarea sa în Adunarea generală.

Anexa

 
Recomandări privitoare la realizarea proiectelor Realiter
 
Constatând un anumit dezechilibru în realizarea proiectelor pe limbi şi având în vedere dificultăţile întâmpinate de unii coordonatori, membrii Comitetului reuniţi la Barcelona în mai 2008 au propus următoarele recomandări pentru a asigura o mai bună realizare a proiectelor :

 1. ca regulă generală, şi numai cu excepţia unei situaţii excepţionale aprobate de Comitet, toate proiectele vor avea o durată maximă de realizare de trei ani ;
 2. coordonatorul grupului de lucru trebuie să informeze Comitetul cu privire la orice situaţie care ar putea afecta realizarea proiectului sau termenele prevăzute iniţial ;
 3. proiectul va fi considerat terminat după maximum trei ani chiar dacă una sau mai multe limbi nu sunt acoperite ;
 4. în cazul unor dificultăţi legate de editare, coordonatorul proiectului va contacta Comitetul pentru a găsi posibilităţi alternative ;
 5. dacă o limbă nu are reprezentant la un proiect sau are unul, care nu se poate achita însă de această sarcină, coordonatorul proiectului va lua legătura cu responsabilul lingvistic respectiv pentru a găsi o alternativă.