Què és Realiter ?

Què és Realiter ?

Realiter és una xarxa panllatina de terminologia que agrupa persones, institucions i organismes de països de llengües neollatines que treballen activament en terminologia.

Objectiu general

Afavorir un desenvolupament harmònic de les llengües neollatines, tenint en compte el seu origen comú i el fet que totes les llengües romàniques presenten models de formació lèxica propers entre elles, i que utilitzen formants semblants.

Objectius específics

 1. Establir els principis metodològics comuns aplicables a la realització dels productes elaborats conjuntament.
 2. Dur a terme recerques en comú i crear eines que afavoreixin el desenvolupament de les llengües neollatines.
 3. Realitzar treballs terminològics conjunts multilingües en els àmbits d’interès comú per a la societat.
 4. Posar en comú els materials de referència documentals.
 5. Afavorir la formació recíproca per mitjà dels intercanvis de formadors, d’experts, d’estudiants i de material didàctic.

Estructura

La Xarxa Panllatina de Terminologia es composa d’una Assemblea, un Comitè, unaSecretaria y diversos Grups de treball encarregats de portar a terme els projectes conjunts.

L’Assemblea, que agrupa a tots els membres de la Xarxa, nomena la Secretaria i escull els membres del Comitè. Convocada periòdicament a reunió plenària, pot haver de prendre decisions en qualsevol moment, a petició del Comitè, donat el seu paper consultiu dins la Xarxa.

El Comitè està integrat per com a mínim un membre de cadascun dels grups lingüístics intracontinentals (català, italià i romanès) i dos membres de cada grup lingüístic intercontinental (espanyol, francès i portuguès), entre els quals s’escull al Secretari General. La constitució del Comitè permet prendre en consideració les altres xarxes llatines de terminologia representades dins de Realiter. Cada membre del Comitè es compromet a estar present en les reunions, i és a aquest nivell que es prenen la major part de les decisions de la Xarxa.

Actualment, els membres del Comitè són els següents :

 • llengua catalana : Maria Teresa Cabré, Universitat Pompeu Fabra, Institut de Lingüística Aplicada
 • llengua espanyola : Joaquín García Palacios, Universidad de Salamanca ;María Pozzi, El Colegio de México ; Estela Lalanne De Servente, Colegio de Traductores Públicos de la Ciudad de Buenos Aires
 • llengua francesa : Loïc Depecker, Université de Paris III ; Xavier Darras, Office québécois de la langue française
 • llengua gallega : Manuel Nuñez Singala, Universidad de Santiago de Compostela
 • llengua italiana : Maria Teresa Zanola, Università del Sacro Cuore di Milano
 • llengua portuguesa : Manuel Célio Conceição, Univ. do Algarve, Faculdade de Ciências Humanas e Sociais ; Marta da Graça Krieger, Universidade do Vale dos Sinos
 • llengua romanesa : Corina Lascu Cilianu, Academia de Studii Economice din Bucureşti

La Secretaria estarà en mans de la Unió Llatina, sempre que la Xarxa segueixi confiant-li aquesta funció i en la mesura en què la Unió Llatina es consideri en condicions de fer-se’n càrrec. Amb el tancament d’Unió Llatina a finals de juliol de 2012, la Secretaria canvia de seu. Segons el Capítol 1, article 2 del Reglament —“La seu de la Xarxa Panllatina de Terminologia (REALITER) serà la de la seva Secretaria”—, a partir de l’1 d’agost de 2012, la nova seu de Realiter serà a la Universitat Catòlica del Sagrat Cor a Milà (Itàlia). La Secretaria és l’òrgan executiu de la Xarxa. Té especialment funcions de coordinació i tresoreria, organitza reunions i esdeveniments especials, i garanteix la circulació de la informació entre els membres de la Xarxa. Actua sota la responsabilitat del Secretari General, que té com a paper principal la representació de la Xarxa.

Maria Teresa Zanola és el secretari general de la Xarxa.

L’estructura de la Xarxa abasta, finalment, els Grups de treball, que porten endavant els diferents projectes. Cada grup depèn d’un coordinador, que té la responsabilitat de conduir l’activitat del grup.